زود دیر می شود گاهی...

به خیالت زرنگی کرده ای

 

       همه چیز را گردن من انداختی

 

                                           ملالی نیست

 

هنوز این جمله که گفته بودی :

         خواستم کمیاب شوم ولی فراموش شدم

                                                          یادم هست

 

تو اگر ذره ای به من احساسی نداری

                             فراموش کردن یا نکردنت

                                      برایت چه فرقی میکند؟

 

زخم کن این قلب را همه اش برای تو

                     در عوض از تو چیزی نمیخواهم

 

اگر روزی آمد که در این دنیا نبودم تا خوشبختیت را ببینم از من نرنج

 

من گفتم 

           شاید زود دیر شود

                          تو باور نکردی...

زود دیر میشود گاهی

[ چهار شنبه 21 مهر 1395برچسب:زود دیر میشود گاهی، قلبم برای تو، زخم کن قلبم را، عاشق و باران, ] [ 17:22 ] [ حامد عینعلی ]
[ ]

غرور شکسته...

حال که غرورم شکست دوست داشتنم را نمیخواهی؟

 

و نمیدانی که غرور من از پس نگاههایی گذشت که هر کدامشان آوری از هوس بودند

 

و لبخندهایی را بی جواب گذاشت که هر کدامشان تنت را میلرزاند

 

و قدمهایم را چنان تند بر داشتم که هم قدم کسی نشوند

 

و نگاهم را به زمین دوختم تا در نگاه کسی نیفتند

 

و کجا بودی که در تنهاییم شهری را دیده ام که عاشقانش بوی از عشق نبرده اند

 

و اما آنگاه که دوست داشتنت را حس کردم هنوز غرور داشتم

 

اما چگونه میشود دو خط موازی را به هم رساند. یکی باید میشکست ، باید خم میشد. باید تلنگری میزد و باید دیده میشد

 

تو اکنون میبینی مرا هرچند غرورم شکسته اما اگر غرور با من بود شاید هرگز مرا نمیدیدی

 

گاهی به آسانی دیر میشود و این ترس از دست دادن تو، ناچار به شکستم کرد

 

من کم کسی نبودم هرچند کنون به نظرت هیچ می آیم

 

من پست نیستم ، سبک نیستم، من نیز دوست داشتن با غرور را بیشتر دوست دارم

 

اما دوست داشتن شکستن می خواهد

 

گاهی باید از خود بگذری...

غرور شکسته

[ یک شنبه 18 مهر 1395برچسب:غرور شکسته, دوست داشتن تو, عاشق و باران, از خود گذشتن, شکستن, ] [ 1:51 ] [ حامد عینعلی ]
[ ]

هراسانم...

اگر سَردَم،

 

        میترسَم

 

              هراسانَم

 

                   و بیمناکَم

 

 

که عشقم یک هوس باشد

 

                از این است در کلنجارم

 

 

            دمی با دیدنت شادم

 

                       دمی ترسان ترسانم

 

 

      مبادا این هوس هایم

 

                 بَرَد دوست داشتن از یادم

 

 

       مجالم ده ، یارایَم کن...

 

هراسانم، عاشق و باران

 

 

 

اُمید...

در این شهری که می توان فقط زشتی ها را دید، من حضوری را دیدم که امید از چشمانش می بارید. من امید را در نمازی دیدم که برای اقامه اش مردی دست فرزند گرفته بود و فرزندی دست پدر. شخصی سراسیمه که مبادا جا بماند می دوید و کسی که در آن ازدحام برای رفتن به صف های جلوتر توکل می کرد. و صداهایی که با هم یکی می شدند و یک چیز را فریاد می زدند.

و صدای کسی را شنیدم که در اولین صف با بغض می خواند: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

 

امید، عاشق و باران، نماز عید فطر 95

شـاهـزاده...

چـ ـشـ ـمانـ ـت از مـَ ـن چــ ـه مــ ـی خـــ ـواهــ ـند؟

         شــ ـاهـــ ـزاده ای ســـ ـوار بــ ـر اســـ ـب ســـ ـفــ ـیـ ـد!؟!

                      آری چــ ـشـــ ـمانــ ـت مــ ـرا نـــ ـمــ ـی شــ ـنــ ـاســ ـند

 

         ایــ ـن مــ ـن هــ ـســـ ـتم

                          یــ ـک پــ ـیــ ـاده،

                               یــ ـک کــ ـهــ ـنه پــ ـوش

                                          و امــ ـا یـــ ـک حــ ـقــ ـیــ ـقــ ـت؛

 

فــ ـراتــ ـر از رؤیـــ ـای یــــ ـک شـــ ـاهــ ـزاده آن هـــ ـم بـــ ـا اســ ـب ســـ ـفــ ـیــ ـدش

 

               مــ ـن خـــ ـودم هــ ـســ ـتــ ـم،

                                          بــ ـدون چــ ـتـــ ـر 

                                                                 از شــ ـهــ ـر بــ ـاران.

 

شاهزاده

شهر مصنوعی

 

آه

 

  افسوس از این شهر

 

       از این شهر مصنوعی

 

                 با شهروندانش

 

 

همان آدم های مصنوعی

 

    با صورت های مصنوعی

 

         با نگاه های مصنوعی

 

           و با عشق های مصنوعی

 

شهر مصنوعی

شب کجاست؟

                           یک جرعه آرامش

                                        اندکی قرار

                                             یک لحظه فرار

 

                        فرار از درد های فراق

                                          از دست روز

                                              روزهای سیاه

 

آه خوابم می آید

        با چشمانی کبود

           کبود چون سیاهی روز

 

پس شب کجاست؟

       همان تاریک روشن

               همان زمان فرار

                    همان لحظه ی قرار

 

شب کجاست؟

[ دو شنبه 25 اسفند 1393برچسب:شب کجاست؟, بی خوابی, فرار از روز,آرامش,قرار, عاشق و باران, شب, سکوت,فراق, ] [ 1:22 ] [ حامد عینعلی ]
[ ]

سراب

اینجا همه چیز تاریک است؛ حتی روز

       سخت است تشخیص حقیقت و توهم

            و همه چیز در مداری خارج از مدار می گردد

 

     گویی چشم بندان است

          آن هم با طَلق ضخیم خاکستری

                                         بهار خاکستر،

                           تابستان خاکستری،

                 پاییز خاکستری،

و زمستان خاکستری

 

      اینجا صداها غریبه اند حتی با خودشان

                                               نه من منم،

                                        نه تو تویی

                             و نه او اوست

 

    افکارها به دنبال اداها

          و اداها حاکی از عُقده هاست

 

         اینجا سراب است؛ خالی خالی

                      این همان مرگ واقعی است

                                               نه آن مرگ تَن

سراب

[ ]

عشق سوزان

به راستی عشق چیست؟

              سکوت است یا فریاد؟

                       فراق است یا وصال؟

                           تاریک است یا روشن؟

                                   شروع است یا پایان؟

                                                              ...

نمی دانم

   هرچه هست آتش دارد

                           می سوزاند

 

        وجودت را

             و حتی رؤیایت را

 

                به گمانم باید دیوانه باشی که عاشق شوی

عشق سوزان

[ دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:عشق سوزان، آتش عشق، آتش و عشق، آتش و عاشق، عاشق و باران, ] [ 19:55 ] [ حامد عینعلی ]
[ ]

تا در هوایت قدم بزنم...

بـــیـــ ـا؛

     آهـــســتـ ـه آهــسـتــ ـه

                                    آرام آرام

 

و بــ ـه نــزدیـ ـکــیـ ـم کـ ـه رســیـ ـدی

                                        سـ ـیـ ـل شـ ـو

 

مـ ـرا بـ ـا خـ ـود بــبـ ـر

                  پـ ـاکـ ـم کـ ـن

                    در خـ ـود غـ ـرقـ ـم کـ ـن

                                و بــعـ ـد رهـ ـایـ ـم کـ ـن

 

    ســپـ ـس دوبـ ـاره بـیـ ـا

               آهــسـتـ ـه آهـسـتـ ـه

                                       آرام آرام

 

    بـیـ ـا تـ ـا بـیـ ـدارم کـنـ ـی

          تـ ـا در هـ ـوایـت قـ ـدم بـ ـزنـ ـم

                       تـ ـا شــعـ ـرت را بـخـ ـوانـ ـم

 

             بـبـ ـار بـ ـاران بـبـ ـار

بیا تا در هوایت قدم بزنم...

[ جمعه 24 آبان 1392برچسب:تا در هوایت قدم بزنم, باران, عاشق و باران, ] [ 19:26 ] [ حامد عینعلی ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد